Vedtægter

§ 1 navn og hjemsted.
Foreningens navn er Lejre Jagtforening.
Foreningens hjemsted er Lejre kommune.

§ 2 forholdet til Danmarks Jægerforbund.
Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

 § 3 formål og opgaver.
Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål.

§ 4 optagelse.
Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

§ 5 ophør.
Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af december.
Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´ s vedtægter §§ 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed  godkendes af DJ´ s hovedbestyrelse. Medlemsskabets ophør medfører ikke krav andel i foreningens formue.

§ 6 kontingent og hæftelse.
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie, junior og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

§7 Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. 
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden kan ske i DJs´medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af formand eller kasserer.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af suppleanter.
9) Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
10) Eventuelt.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 15 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.
Efter af skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

§ 9 Afstemninger.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Hvert medlem har én stemme.
Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer begærer skriftlig afstemning.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§ 10 Bestyrelse.
Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer.
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.
Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme.
Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær – næstformandens stemme afgørende. 

§ 11 Tegningsret
Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 
Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§ 12 Formue og regnskabsår.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 13 Revision.
De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. pkt. 7, reviderer regnskabet og påtegner dette.
Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier. 
Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. 
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

§ 14 Sammenslutning.
Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

§ 15 Opløsning.
Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højst 2 måneders  mellemrum, vedtage, at foreningen opløses. 
Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil 5 år. 
Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

§ 16 Ikrafttræden.
Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 30. oktober 1991, træder i kraft pr. 1. januar 1992 og når de er godkendt af DJ.
Ved generalforsamling den 011095 blev følgende vedtaget § 17.

§ 17 våbenpåtegning.
Bestyrelsen bemyndiges til, at udstede våbenpåtegning til medlemmer. 
Ved generalforsamling den 27.01.2011 blev følgende vedtaget § 10.

§ 10 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer ændres til: Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/